Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb.) v znení zmien a dodatk

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: EKOAUDITOR spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Letecká 22, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 31397727

Predmet zmluvy: Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za obdobie rokov 2012,2013,2014 v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Audítorské overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za obdobie rokov 2012, 2013 a 2014 v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

Zmluvná cena: 800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2012

Datum zverejnenia: 20.12.2012

Dokumenty Pdf zmluva audit.PDF ( veľkosť: 353,4 KB, aktualizované: Štvrtok 20. December 2012 08:13 )